Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Beredskap

Beredskap - arkivtenesta

 

Utskriftsvennlig versjon

Under arbeid

Etter Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret § 14 første ledd pliktar kommunen;

"å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse."

I forskrift om kommunal beredskapsplikt er minstekravet til kva ein beredskapsplan skal innehalde skildra i § 4. Når det gjeld kommunen si arkivteneste er særleg § 4 andre ledd, bokstav c og e viktige.

Bokstav c:

"En ressursoversikt som skal inneholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved uønskede hendelser. Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører om bistand under kriser."

Arkivleiar vil kunne svare på kritiske punkt som til dømes å;

  • identifisere tenester/oppgåver/aktivitetar som er kritiske for å oppretthalde viktige tenestefunksjonar ved stort fråvær i eit gitt tidsrom
  • prioritere/rangere tenester/oppgåver/aktivitetar i situasjonar som gjev stort fravær av tilsette 
  • identifisere krav til kvalifikasjonar/kompetanse ein treng for å ivareta kritiske funksjonar
  • gjere ei kartlegging av arkivtenesta sine funksjonar og korleis dei kan løysast i kritiske situasjonar.
  • identifisere kva for eksterne verksemder arkivtenesta er avhengig av for å levere kritiske funksjonar innanfor dokumentasjonsforvaltninga i kommunen
  • undersøke om leverandøren har kontinuitetsplanar som sikrar leveranse til kommunen
  • identifisere kritiske brukarar av kommunen sine tenester og lage ei prioriteringsliste om det blir naudsynt i kritiske situasjonar

Bokstav e:

"plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte."

Arkivleiar skal inkluderast i arbeidet med å utarbeide plan etter bokstav e.

Laster...