Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling mellom arkiv, saksbehandlar og leiar

Arkivtenesta har ansvar for å;

 • motta, åpne, sortere, stemple, journalføre og skanne all inngåande post. Ved journalføring skal all post vurderast i høve til Arkivlov/Offentleglova/Forvaltningslova osv. Kommunelegen og helse- og omsorgssjefen opnar posten sjølv og leverer til arkivet det som skal registrerast.
 • opprette nye arkivsaker i samband med journalføring.
 • sende restanselister 4 gonger i året.
 • betjene utlån frå arkiv.
 • arkivere.
 • journalføre eigenproduserte dokument og skrive ut adresseliste dersom det er fleire adressatar.
 • tilbod med anbodsfrist skal ikkje opnast men leggjast i arkiv til opningsmøte
 • frankere utgåande post.

Sakshandsamer har ansvar for å;

 • Levere personleg adressert post , anten det er papirdokument, telefaks, sms eller e-post til sentralarkiv for journalføring.
 • Ha oversikt over kva saker som er til handsaming ved hjelp av saksbehandlingssystemet WebSak.
 • Kontrollere at riktig offentleghetsvurdering er gjort.
 • All dokumentproduksjon skal utførast i eit fagsystem.
 • Avskrive inngående og interne dokument som er handsama.
 • Levere orginal dokument for utsendig til arkivet.
 • Avslutte arkivsaker etter kvart som dei er ferdighandsama.

Leiar har ansvar for å;

 • sjå til at restanselister vert følgd opp.
 • bidra til at krava til dokumentasjon av handsaming vert ivareteken.
 
Laster...