Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Organisering av dokumentasjonsforvaltning - funksjonar

Organisering av arkivtenesta

 

Utskriftsvennlig versjon

Arkivtenesta i Kvam kommune er organisert med eit felles postmottak og sentralarkiv for alle eininger i rådhuset.

Alle arkiv er i dag kategorisert som papirbaserte, sjølv om det vert brukt ei rekkje elektroniske hjelpemidlar i sakshandsaminga og til arkivering. Har eit offentleg organ både papirbaserte og elektroniske arkivdokument innan same arkivserie/arkivdel, skal dei sjåast på som papirarkiv etter gjeldende regelverk.

Arkivskapere i Kvam kommune

Følgende arkivskapere skal bygge opp og halde vedlike arkivserier i kommunen;

 • Sentralarkiv Sakarkiv for heile kommunen.
 • GNR/BNR arkiv for Plan og forvaltning
 • Personalmapper
 • Møtebøker
 • Kopibøker fram til og med år 2000.
 • Offentleg journal/nettbasert
 • Klientarkiv Familiemapper(flyktningemapper)
 • Barnevernsarkiv
 • Brukermapper PPT
 • Elevmapper
 • Transportordninga/TT-kort. Fylket overtok denne ordninga 1.7. 2018
 • Psykisk helse
 • Flyktningekontoret
 • Helse og omsorg
 • Helsestasjonane
 • Legekontora
 • Strandebarm skule
 • Tørvikbygd skule
 • Norheimsund skule
 • Øystese barneskule
 • Kvam ungdomsskule
 • Ålvik skule
 • Strandebarm barnehage
 • Oma barnehage
 • Tørvikbygd barnehage
 • Norheimsund barnehage
 • Tolomarka barnehage
 • Sandven FUS barnehage (privat)
 • Bjørketeigen barnehage
 • Øystese barnehage
 • Fykse barnehage
 • Ålvik barnehage

Alle arkivskaparar skal vedlikehalda arkiva i samsvar med reglar i arkivplanen.

Helse:Fysioterapi og helsestasjonar har eige arkiv, men med fjernarkiv i Strandebarmstunet.  1.11. 2017 blei dette arkivet flytta til depoet i Kvam rådhus. 

Sosialtenesta og flyktningkontoret har daglegarkivet i lokala til NAV, men med fjernarkiv i rådhuset.

Skule: Alle skulane har arkiv på kvar einskild skule.

Barnehagar: Alle barnehagane har arkiv i kvar einskild barnehage.

Pleie- og omsorg: Felles arkiv på Toloheimen

PPT, psykisk helse og barnevern: Kvar sitt daglegarkiv i "Gamlebanken", Grovabrotet. Fjernarkiv i rådhuset.  1. januar 2019 flytta alle desse avdelingane tilbake til Kvam rådhus.

Kvam herad har og arkivansvar for:

 • Kvam bustad- og tomteselskap (avslutta)
 • Kvam bustadstifting
 • Kvam bompengeselskap
 • Kvammabadet
Laster...