Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Organisering av arkivtenesta/dokumentasjonsforvaltninga

Organisering av arkivtenesta - UNDER ARBEID

 

Utskriftsvennlig versjon

Kvam herad har eit sentralarkiv med felles postmottak som er lokalisert i Fellessekretariatet i Rådhuset.

Dei fleste arkiva er i dag elektroniske. Dersom eit offentleg organ både har papirbaserte og elektroniske arkivdokument innan same arkivserie/arkivdel, skal dei sjåast på som papirarkiv etter gjeldende regelverk.

Følgjande kommunale einingar/fagavdelingar journalfører inngåande post i eiget fagsystem/papirjournal:

 • Sentralarkiv for heile kommunen (Sak-/arkivsystem - elektronisk)
 • Teknisk
 • Pleie og omsorg (Klientarkiv - papirjournal)
 • Barnevern (Klientarkiv - papirjournal)
 • PPT (Klientarkiv - elektronisk fagsystem)
 • Familiesenter
 • Fysioterapi
 • Rus og psykisk helse
 • Helsestasjon og skulehelse (Klientarkiv - elektronisk fagsystem)
 • Barnehage (Barnearkiv - elektronisk sak-/arkivsystem)
 • Grunnskule (Elevarkiv - elektronisk sak-/arkivsystem)
 • HR (Personalarkiv - elektronisk sak-/arkivsystem)
 • NAV/Sosialtenesta (Klientarkiv - elektronisk fagsystem)
 • Legekontora

Kvam herad har arkivansvar for følgjande kommunalt eigde selskap og kommunalt føretak:

 • Kvam bustadstifting
 • Kvammabadet KF

..............

Alle arkiv er i dag kategorisert som papirbaserte, sjølv om det vert brukt ei rekkje elektroniske hjelpemidlar i sakshandsaminga og til arkivering. Har eit offentleg organ både papirbaserte og elektroniske arkivdokument innan same arkivserie/arkivdel, skal dei sjåast på som papirarkiv etter gjeldende regelverk.

Arkivskapere i Kvam kommune

Følgende arkivskapere skal bygge opp og halde vedlike arkivserier i kommunen;

 • Sentralarkiv Sakarkiv for heile kommunen.
 • GNR/BNR arkiv for Plan og forvaltning
 • Personalmapper
 • Møtebøker
 • Kopibøker fram til og med år 2000.
 • Offentleg journal/nettbasert
 • Klientarkiv Familiemapper(flyktningemapper)
 • Barnevernsarkiv
 • Brukermapper PPT
 • Elevmapper
 • Transportordninga/TT-kort. Fylket overtok denne ordninga 1.7. 2018
 • Psykisk helse
 • Flyktningekontoret
 • Helse og omsorg
 • Helsestasjonane
 • Legekontora
 • Strandebarm skule
 • Tørvikbygd skule
 • Norheimsund skule
 • Øystese barneskule
 • Kvam ungdomsskule
 • Ålvik skule
 • Strandebarm barnehage
 • Oma barnehage
 • Tørvikbygd barnehage
 • Norheimsund barnehage
 • Tolomarka barnehage
 • Sandven FUS barnehage (privat)
 • Bjørketeigen barnehage
 • Øystese barnehage
 • Fykse barnehage
 • Ålvik barnehage

Alle arkivskaparar skal vedlikehalda arkiva i samsvar med reglar i arkivplanen.

Helse:Fysioterapi og helsestasjonar har eige arkiv, men med fjernarkiv i Strandebarmstunet.  1.11. 2017 blei dette arkivet flytta til depoet i Kvam rådhus. 

Sosialtenesta og flyktningkontoret har daglegarkivet i lokala til NAV, men med fjernarkiv i rådhuset.

Skule: Alle skulane har arkiv på kvar einskild skule.

Barnehagar: Alle barnehagane har arkiv i kvar einskild barnehage.

Pleie- og omsorg: Felles arkiv på Toloheimen

PPT, psykisk helse og barnevern: Kvar sitt daglegarkiv i "Gamlebanken", Grovabrotet. Fjernarkiv i rådhuset.  1. januar 2019 flytta alle desse avdelingane tilbake til Kvam rådhus.

Kvam herad har og arkivansvar for:

 • Kvam bustad- og tomteselskap (avslutta)
 • Kvam bustadstifting
 • Kvam bompengeselskap
 • Kvammabadet
Laster...